11. AWS Global Infrastructure

11. AWS Global Infrastructureഹി ഫ്രണ്ട്‌സ് , AWS ന്റെ Global Infrastructure നെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ മനസിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. മുമ്പുള്ള സെഷൻസ് …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *